ยาในประเทศไทย

หัวเรื่อง ยาในประเทศไทย รายวิชา ยาในชีวิตประจำวัน สอนโดย อ.ดร.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล ในวันที่ 9, 10 เมย. 57

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์ powerpoint –> ยาในประเทศไทย เมย 57

นิสิตที่ไม่ได้เข้าเรียนคาบที่1-2 ต้องการทำงานส่งย้อนหลัง อ่านที่นี่

สำหรับนิสิตที่ไม่ได้เข้าเรียน(กลุ่ม1-3) และต้องการทำงานส่งย้อนหลัง มีรายละเอียดดังนี้นะคะ

คาบที่1 19-20 มีค 2557 เรื่อง แนะนำรายวิชาและมอบหมายงานชิ้นที่1 (การสำรวจากใช้ยา) สอนโดย อ.ดร.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล มีกิจกรรมให้ทำและส่งในชั้นเรียนคือ
1. ให้นิสิตแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน (กรณีนิสิตทำงานส่งย้อนหลัง ให้ทำเป็นงานเดี่ยวก็ได้ หรือถ้ารวมกลุ่มได้ก็ไม่ถึง 8 คนก็ได้)
2. ประชุมกลุ่ม เลือกประธาน เลขานุการ ของกลุ่ม
3. ให้นิสิตแต่ละคน คิดคำถามคนละ 1 คำถามเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ บันทึกทุกคำถามลงในสรุปการประชุม
4.ให้คัดเลือกคำถามที่น่าสนใจที่สุด บอกเหตุผลอย่างน้อย 2 ข้อ บันทึกลงในสรุปการประชุม (กรณีทำเดี่ยว ให้บอกเหตุผลของตัวเองว่าทำไมจึงถามคำถามนั้น)
5.ส่งสรุปการประชุม ประกอบด้วย
- รายชื่อประธาน เลขานุการ สมาชิกทุกคน
- คำถามของสมาชิกทุกคน
- คำถามที่น่าสนใจที่สุด พร้อมเหตุผลอย่างน้อย 2 ข้อ
6. สำหรับนิสิตที่ทำส่งย้อนหลัง แนบใบลาพร้อมบอกเหตุผลการลามาด้วย

คาบที่2 26-27 มีค 2557 เรื่องหลักการใช้ยาทั่วไป สอนโดย อ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ มีกิจกรรมให้ทำและส่งในชั้นเรียนคือ
1. ให้นิสิตเขียนเล่าประสบการณ์การใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ประทับใจ(แง่ดี/ร้าย) หรืออยากเล่า มาคนละ 1 เรื่อง
2. สำหรับนิสิตที่ทำส่งย้อนหลัง แนบใบลาพร้อมบอกเหตุผลการลามาด้วย
3. สำหรับนิสิตที่ทำส่งย้อนหลังและต้องการคะแนนในส่วนเข้าเรียนด้วย (นอกเหนือจากกิจกรรมในชั้นเรียนที่ ตอบคำถามแล้ว) ให้เขียนสรุปเนื้อหาหัวเรื่อง หลักการใช้ยาทั่วไป (ดูจากสไลด์ที่สอนไปแล้ว หลักการใช้ยา(สำหรับนิสิต)) ความยาวอย่างน้อยเต็ม 1 หน้ากระดาษ A4 มาส่งด้วย

การใช้ยาเทคนิคพิเศษ

วิชายาในชีวิตประจำวัน 3-2556

สอนวันที่ 2,3 เมษายน 2557 โดย อ.ดร.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ไฟล์ pdf (4ช่อง/หน้า) –> หลักการใช้ยาเทคนิคพิเศษ_วนรัตน์2556

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ไฟล์ powerpoint –> หลักการใช้ยาเทคนิคพิเศษ_วนรัตน์2556

หลักการใช้ยา

วิชายาในชีวิตประจำวัน 3-2556

สอนวันที่ 26-27 มีค. 57

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ไฟล์ pdf–> หลักการใช้ยา(สำหรับนิสิต)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ไฟล์ powerpoint–> หลักการใช้ยา(สำหรับนิสิต)

งานมอบหมาย 1– แบบสำรวจการใช้ยา

ให้นิสิตสำรวจการใช้ยาของบุคคลทุกคนในครอบครัวนิสิต ประกอบด้วย ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ พี่น้อง และตัวนิสิตเอง ส่งในชั่วโมงเรียน วันที่ 9-10 เมษายน 2557

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร –> แบบสำรวจการใช้ยา

มคอ.3 (ประมวลรายวิชา) วิชายาในชีวิตประจำวัน 3/2556

วิชายาในชีวิตประจำวัน 0025006 ภาคฤดูร้อน 2556 กลุ่ม 1,2,3

คลิกเพื่อดาวน์โหลด –> มคอ3 ยาในชีวิตประจำวัน 14032557

สาระปันยา 3 (สัปดาห์เภสัช 2555)

เอกสารให้ความรู้เรื่องยา เนื่องในสัปดาห์เภสัช ประจำปี 2555

ดาวน์โหลดเอกสาร –> สาระปันยา 3 (สัปดาห์เภสัช 2555)