ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวและป้องกันแสงแดด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดสไลด์ –> ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวและป้องกันแสงแดด

เนื้อหามีในหนังสือเภสัชปันยา

การส่งงานย้อนหลังสำหรับนิสิตที่ไม่ได้เข้าเรียน กิจกรรมกลุ่ม (ยาในชีวิตประจำวัน 3/57 กลุ่ม 1-3)

นิสิตที่ไม่ได้เข้าเรียนในคาบกิจกรรมกลุ่ม (ดูตารางเรียน) สามารถส่งงานย้อนหลัง โดยมีโจทย์ดังต่อไปนี้

– ให้นิสิตเขียนสิ่งที่ได้หลังจากการดูวิดีโอตามลิ้งค์ข้างล่างนี้ (เกี่ยวกับความรู้ ข้อคิด ความเห็น หรืออื่นๆ) อย่างน้อยคนละ 5 ข้อ โดยให้ตอบเป็นคอมเม้นต์ใต้โพสต์ในเฟซบุ๊ค ในการตอบให้เขียนชื่อ รหัสนิสิต กลุ่มเรียน ก่อนจึงตอบเป็นข้อๆ

กำหนดส่งวันสุดท้าย วันที่ 11 กรกฎาคม 2558

ตารางเรียน วิชายาในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 1-3 เทอม 3/2557 (มีลิ้งค์ไปยังเอกสารประกอบการสอน)

0025006 Drug in Daily-life ยาในชีวิตประจำวัน 2 (2-0-4) 3 / 2557  ***กลุ่ม 1 ย้ายห้องเรียนเป็น P-200 แทนนะคะ***

กลุ่ม

วัน เวลา ห้อง สอบกลางภาค สอบปลายภาค จำนวนนิสิต (ปกติ) จำนวนนิสิต (พิเศษ)

อาจารย์ประจำกลุ่ม

1

จันทร์ 13:00-14:40 P-200 4/7/2558 เวลา 13:30:00 ถึง 15:30:00 25/7/2558 เวลา 13:30:00 ถึง 15:30:00 170 30 อ.สมศักดิ์
อังคาร 15:00-16:40 P-200
2 อังคาร 15:00-16:40 PH210

190

30

อ.เมธิน

พุธ 13:00-14:40 PH210
3 อังคาร 15:00-16:40 SC1-100

201

30

อ.สกุลรัตน์

พฤหัสบดี 15:00-16:40 SC1-100
4 จันทร์ 10:00-11:40 PH203 184 37

อ.บัววรุณ

พุธ 10:00-11:40 PH203

ตารางเรียนกลุ่ม 1, 2, 3

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อไปยังหน้าดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน บางกลุ่ม อาจไม่ได้เรียงลำดับการสอนเหมือนกลุ่มอื่น ให้นิสิตดูวันที่เรียนในตารางให้ดีๆนะคะ

ครั้ง เรื่อง กลุ่ม 1 P-200 กลุ่ม 2 PH210 กลุ่ม 3 SC1-100
จ. 13.00-14.40 อ. 15.00-16.40 อ. 15.00-16.40 พ. 13:00-14:40 อ. 15.00-16.40 พฤ. 15:00-16:40
1 หลักการใช้ยา 8 มิยอ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ 9 มิยอ.สายทิพย์ สุทธิรักษา 9 มิยอ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์
2 การใช้ยาเทคนิคพิเศษ 9 มิยอ.ดร.วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม 10 มิยอ.ดร.สายทิพย์ สุทธิรักษา 11 มิยอ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์
3 ยาสามัญประจำบ้าน 15 มิยอ.ธารินี ศรีศักดิ์นอก 16 มิยผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ 16 มิยอ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์
4 ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร 16 มิยอ.ดร. วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม 17 มิยอ.ดร.วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล 18 มิยอ.ดร.สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์
5 ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ 22 มิยอ.ธารินี ศรีศักดิ์นอก 23 มิยผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ 23 มิยอ.ธารินี ศรีศักดิ์นอก
6 กิจกรรมกลุ่ม (นิสิตที่จะส่งงานย้อนหลัง คลิกที่นี่) 23 มิยอ.ดร.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล 24 มิยผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ 25 มิยอ.ดร.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
7 ยาคุมกำเนิด (29 มิย เรียนเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, 6 กค เรื่องเครื่องสำอาง)  7 กค อ.ธารินี ศรีศักดิ์นอก  (30 มิ.ย.เรียนเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) 1 ก.ค.อ.ดร.สายทิพย์ สุทธิรักษา 30 มิยอ.ดร.ประสบอร รินทอง
8 สมุนไพรใกล้ตัว 30 มิยอ.ธารินี ศรีศักดิ์นอก  8 กคอ.ดร.ประสบอร รินทอง 2 กคอ.ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล
สอบกลางภาค (หัวข้อ1-5) 4/7/2558 เวลา 13:30:00 ถึง 15:30:00
9 เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ความงาม 6 กคอ.ธารินี ศรีศักดิ์นอก 7 กคอ.สายทิพย์ สุทธิรักษา 7 กคอ.ดร.ประสบอร รินทอง
10 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  29 มิย อ.ดร.พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ  30 มิยอ.ดร.พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ 9 กค อ.ดร.พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ
11 ยาในประเทศไทย 13 กคอ.ดร.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล 14 กคอ.ดร.วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล 14 กคอ.ดร.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
12 ศึกษาด้วยตนเอง 14 กค- 15 กค- 16 กค-
สอบปลายภาค (หัวข้อ 7-11) 25/7/2558 เวลา 13:30:00 ถึง 15:30:00

ข้อมูลจะมีการอัพเดทได้ ขอให้นิสิตตรวจสอบเป็นระยะ ข้อมูลนี้อัพเดทเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 

สมุนไพรใกล้ตัว

คลิกเพื่อดาวน์โหลด (slide pdf) –> สมุนไพรใกล้ตัว

เอกสารอ่านประกอบสำหรับผู้ที่สนใจ  –> สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร

หัวข้อเรื่องยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร รายวิชายาในชีวิตประจำวัน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด  –> ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร_วนรัตน์2557_update

ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ

เรื่อง ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ รายวิชายาในชีวิตประจำวัน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด –> ระบบทางเดินหายใจ